Svinningeudds samfällighet samt gemensamhetsanläggning Svinninge ga:17

Vägarna inom vårt område är sedan slutet av 2015 av Lantmäteriet inrättade i form av en gemensamhetsanläggning, Svinninge ga:17. Anläggningen underhålls av en samfällighetsförening, Svinningeudds samfällighetsförening, i vilken alla fastigheter som tillhör Svinningeudd har en andel.  Andelen kan ha olika stora andelstal, för bebyggd fastighet gäller andelstalet 1,0 respektive för obebyggd fastighet gäller andelstal 0,5.
Om en fastighet är bebyggd eller ej avgörs av om det beviljats bygglov för en bostad.

Andelstalet har en direkt påverkan på den avgift som varje fastighetsägare är ålagd att betala till samfälligheten för sin användning av vägnätet. 2017 var avgiften per hel andel 2750 kronor. För närvarande (januari 2018) finns totalt 105 andelar i samfälligheten.

Avgiften används dels för löpande driftkostnader för väg, vägbelysning, snöröjning, skyltar och reparationer, dels fonderas en del av avgiften enligt en obligatorisk 10-årig underhållsplan för att bekosta t.ex. framtida reparationer och omasfaltering.

Västerskärsringens samfällighet som måste nyttja Svinningeuddsvägen för sin utfart är av Lantmäteriet ålagda att bidra med en årlig avgift som ska kompensera Svinningeudd för det ökade vägslitaget.

Om en ny fastighet bildas inom Svinningeudd gör Lantmäteriet en värdering av anläggningen och fastställer det belopp som den nya fastighetens ägare ska erlägga som inträdesavgift i samfälligheten.

Vägfrågor:
vagar@svinningeudd.se
 (Anders Hedlund 0704242408)

Stadgar Svinningeudds Samfällighetsförening antagna 2015-12-03
Protokoll samfällighetsbildande 2015-12-03
Utskickad underrättelse om beslut
Protokoll sammanträde nummer 2, 2015-12-03
Protokoll utfartsrätt Västerskärsringen

Detta är de dokument som beskriver själva gemensamhetsanläggningen samfälligheten har att förvalta:
Beskrivning beslut Svinningeudds samfällighet
Förrättningskarta Svinningeudds samfällighet


Arbetshandling fram till bildandet av samfälligheten 2015-12-03:

Gemensamhetsanläggning Beskrivning Utkast