Tunga transporter, byggtrafik. Svinningeudd och Västerskärsringen/Kaptenshöjden

plasto-lastbil-40-cmPå Svinningeuddsvägen råder en viktbegränsning om 12 ton boggitryck. Vägnäten inom både Svinningeudd och Västerskärsringen/Korallstigen/Kaptenshöjden är beräknade för villaområdes trafik. I samband med markarbeten och byggnation, både ny och renoveringar, krävs ofta ett större antal tyngre transporter än vad som kan anses normalt.
Om man jämför ett fordon med 10 tons axeltryck med ett fordon med 1 tons axeltryck, så medför 10-tonsfordonet 10 000 gånger större utmattningsskada än fordonet med 1 tons axeltryck.
Svinningeudds Tomtägareförening har därför beslutat att ta ut en avgift för att bidra till det långsiktiga vägunderhållet vid byggnation och markarbeten där bygg eller marklov krävs -Eller då ett större antal tunga transporter är att räkna med. Avgiften, som skall erläggas av alla fastigheter, även de kring Västerskärsringen, som nyttjar Svinningeuddsvägen som tillfartsväg är bestämd till 5 000 kr för fastigheter till och med Västerskärsringsbacken och 10 000 kr för fastigheter bortom denna. Innan ett projekt enligt ovan startar skall byggherren tillsammans med styrelsens representant besiktiga den nyttjade vägsträckan. Efter avslutade arbeten görs en ny besiktning. Eventuella skador åligger byggherren att skyndsamt åtgärda, helst utan uppmaning.

För transporter vars vikt överstiger 12 ton boggitryck måste särskilt tillstånd inhämtas från Svinningeudds tomtägareförening.
Vägfogden nås på vagar@svinningeudd.se (Anders Hedlund 0704242408).
Observera att fastighetsägaren kan inte utan föreningens godkännande enligt ovan ge sina entreprenörer tillstånd att överskrida den skyltade viktbegränsningen.

På förekommen anledning finns ett förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn. (Lastbil med släp/långtradare). Vägbredder och möjlighet till vändplats/rundkörning är starkt begränsad inom området. En incident kan innebära att hela området blir blockerat för tex räddningstjänst. Överträdelse kommer att dokumenteras och polisanmälas.

(För transporter till Västerskärsringen/Kaptenshöjden – Kontakta även Västerskärsringens samfällighet för vidare information.)

 

Styrelsen