Svinningeudds samfällighet samt gemensamhetsanläggning Svinninge ga:17

Vägarna inom vårt område är sedan slutet av 2015 av Lantmäteriet inrättade i form av en gemensamhetsanläggning, Svinninge ga:17. Anläggningen underhålls av en samfällighetsförening, Svinningeudds samfällighetsförening, i vilken alla fastigheter som tillhör Svinningeudd har en andel.  Andelen kan ha olika stora andelstal, för bebyggd fastighet gäller andelstalet 1,0 respektive för obebyggd fastighet gäller andelstal 0,5.
Om en fastighet är bebyggd eller ej avgörs av om det beviljats bygglov för en bostad. Styrelsen fastställer om andelstalet behöver ändras pga att fastighet bebyggs. För bostadsrätter gäller andeltal 1,0 per bebodd lägenhet.

Vilka vägar och fastigheter som ingår i Svinninge ga:17 och vilka ev. andra fastigheter som får nyttja vägarna är bestämt av Lantmäteriet och kan bara ändras vid en förnyad Lantmäteriförrättning. Samfälligheten är av stadgarna som också bestäms av Lantmäteriet förhindrade att t ex förvalta vägar som INTE ingår i GA:17 (se förrättningskartan nedan) eller att t.ex. ta in andra fastigheter i samfälligheten.

Andelstalet har en direkt påverkan på den avgift som varje fastighetsägare är ålagd att betala till samfälligheten för sin användning av vägnätet. Avgiften bestäms på årsstämman. Andelstalet ändras om nya fastigheter eller bostadsrätter tillkommer.

Avgiften används dels för löpande driftkostnader för väg, vägbelysning, snöröjning, skyltar och reparationer, dels fonderas en del av avgiften enligt en obligatorisk 10-årig underhållsplan för att bekosta t.ex. framtida reparationer och omasfaltering.

Samfälligheten har rätt att debitera fastighetsägare för onormalt vägslitage och skador som uppstår, tex på grund av tunga transporter till byggen och markförändringar.

Västerskärsringens, Kaptenshöjdens samt Athos väg samfälligheter som nyttjar Svinningeuddsvägen för sin utfart är av Lantmäteriet ålagda att bidra med en årlig avgift som kompenserar Svinningeudd för deras vägslitage .

Om en ny fastighet bildas inom Svinningeudd gör Lantmäteriet en värdering av anläggningen och fastställer det belopp som den nya fastighetens ägare ska erlägga som inträdesavgift i samfälligheten.

Vägfrågor:
vagar@svinningeudd.se
 (Anders Hedlund, endast akuta ärenden via telefon 0704242408)

Stadgar Svinningeudds Samfällighetsförening antagna 2015-12-03
Protokoll samfällighetsbildande 2015-12-03
Utskickad underrättelse om beslut
Protokoll sammanträde nummer 2, 2015-12-03
Protokoll utfartsrätt Västerskärsringen

Detta är de dokument som beskriver själva gemensamhetsanläggningen samfälligheten har att förvalta:
Beskrivning beslut Svinningeudds samfällighet
Förrättningskarta Svinningeudds samfällighet


Arbetshandling fram till bildandet av samfälligheten 2015-12-03:

Gemensamhetsanläggning Beskrivning Utkast

GDPR
Samfälligheten använder systemet ”Vägfas” som administrativt system. Du kan läsa om vilka uppgifter som lagras och hur dessa är tänkta att använda i Vägfas GDPR .