Tunga transporter och byggtrafik inom Svinningeudds vägnät

plasto-lastbil-40-cmRegler om maxbelastning och dispens

På Svinningeuddsvägen råder från 2020-02-01 en viktbegränsning om
max 4 ton bruttovikt. Vägnäten inom både Svinningeudd och Västerskärsringen/Korallstigen/Kaptenshöjden är beräknade för villaområdes-trafik. Tung trafik sliter snabbt ner vägarna och behöver ske begränsat och kontrollerat.  Det innebär att all trafik som överskrider denna vikt behöver ett tillstånd för att åka på föreningens vägar. Generell dispens har getts till räddningstjänst, renhållningsfordon och snöröjning.

Tillståndet ska sökas i god tid innan transporten utförs och det är fastighetsägaren som har transporter som överstiger viktbegränsningen som ska söka tillstånd. Det gör du genom att kontakta vägfogde.

Anders Hedlund, nås på epost vagar@svinningeudd.se
(I akuta situationer 070 4242408)

Avgifter tas ut för byggtrafik

Då vägarna slits mycket mer vid tung trafik har Svinningeudds Samfällighetsförening beslutat att ta ut en slitageavgift för att bidra till det långsiktiga vägunderhållet vid byggnation och markarbeten, mm, eller då ett kraftigt utökat vägslitage uppstår till följd av ett större antal tunga transporter.

Enligt anläggningslagen § 48a är en fastighetsägare som tillfälligt använder vägen i väsentligt större omfattning än normalt, skyldig att betala ersättning för det onormala slitage som uppstår

Ansökan om byggtrafik görs till vägfogden, enligt ovan, i god tid innan de tunga transporterna ska påbörjas. En beräkning av förväntat antal tunga transporter, dess syfte och tidsperioden som transporterna ska pågå ska meddelas vid ansökan.

  • Först utförs en besiktning av den vägsträcka som ska nyttjas. Besiktningen utförs av styrelsens representant tillsammans med byggherren.
  • Därefter beräknas och meddelas slitageavgiften baserat på antal transporter, sträcka och typ av byggnation eller arbete, tillsammans med en instruktion om HUR transporterna ska utföras för minsta möjliga vägpåfrestning.
  • Ett tillstånd mailas till fastighetsägaren. Då avgiften erläggs anges fastighetsbeteckning eller fastighetens adress som referens. Vilka tillstånd som har utfärdats hittar du HÄR
  • Slitageavgiften måste erläggs innan de tunga transporterna börjar trafikera vägen.
  • Efter avslutade arbeten görs en ny besiktning. Eventuellt uppkomna skador åligger fastighetsägaren att skyndsamt åtgärda, helst utan uppmaning.
  • Slitageavgiften ska erläggas av samtliga fastigheter som nyttjar Svinningeuddsvägen som infart!

Observera att fastighetsägaren kan inte utan föreningens godkännande enligt ovan ge sina entreprenörer tillstånd att överskrida den skyltade viktbegränsningen. Tillstånd utfärdas endast av samfälligheten.


På förekommen anledning råder det totalförbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn. (Lastbil med släp/långtradare och trailer). Vägbredder och möjlighet till vändplats/rundkörning är starkt begränsad inom området. En incident kan innebära att hela området blir blockerat för t.ex. räddningstjänst.

Överträdelser av viktbegränsningen eller släpvagnsförbudet kommer att dokumenteras och polisanmälas.

(För transporter till Västerskärsringen/Kaptenshöjden – Kontakta även Västerskärsringens samfällighet för vidare information.)

Styrelsen Svinningeudds Samfällighet