Välkomna till Samfällighetens Årsstämma 2024

Kallelse till årsstämma

Datum: 10 april 2024
Plats: Föreningsstugan, Svinningeudd
Tid: kl. 19.00

Svinningeudds samfällighetsförening inbjuder härmed till årsstämma. Alla medlemmar i Svinningeudds samfällighetsföreningen är välkomna!

De som inte kan närvara men som vill rösta finns en fullmaktsblankett som ni kan lämna till lämplig granne som också är andelsägare.

Vid frågor om mötet och dess innehåll kan ni maila info@svinningeudd.se.

Dagordning
§1 Mötets öppnande
§2 Upprättande av röstlängd och fullmakter
§3 Val av ordförande för stämman
§4 Val av sekreterare för stämman
§5 Val av två personer, jämte sekreteraren, justera mötesprotokollet och rösträknare
§6 Fråga om stämman var behörigt utlyst (14 dagar)
§7 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
§8 Föredragande av verksamhetsberättelse och ekonomi
§9 Revisionsberättelse
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§11 Propositioner från styrelsen eller motioner från medlemmar
§12 Beslut om arvode för styrelsen
§13 Presentation samt beslut om budget och debiteringslängd
§14 Presentation och val av fyra styrelseledamöter
§15 Val av en ordförande bland styrelseledamöter
§16 Val av revisorer
§17 Val av valberedning
§18 Övriga frågor