Vägar


Soptunnor måste stå utanför vägområdet (asfalt + 1.5 m). Soptunnorna får endast stå på eller vid vägen i direkt samband med tömningsdagar. Detta är extra viktigt vintertid för att underlätta snöröjning.

Inför hösten

Hastigheten på våra vägar

Hastigheten på våra vägar

Tung trafik och bygge

Tunga transporter


Schakttillstånd i föreningens vägar. (El, VA, fiber, tele o.dy.)
Innan någon typ av arbete i Samfällighetens förvaltade vägar påbörjas måste ett schakttillstånd mellan utförare/ledningsägare upprättas. Samfälligheten hänvisar och åberopar Österåkers kommuns regler för schakttillstånd med tillägget att om asfaltsyta som berörts eller skadats skall fullbreddsasfaltering göras vid återställning. Detta då vägbredderna är smala och hela vägytan måste ha full bärighet i ytskikt och underbyggnad. Vägkanter och innerslänt får ej byggas av finare fraktioner då de måste hålla belastning samt vara beständiga mot skyfall. Vid arbeten i grusbelagd vägsträcka skall återfyllning ske med grövre material som packas med jämna mellanrum för att sedan endast det övre skiktet beläggs med finare fraktioner. Innerslänt får ej bestå av finare fraktioner och måste kunna bestå skyfall. Markduk bör användas.
Innan något arbete får påbörjas måste Samfälligheten kontaktas gällande schakttillstånd. (REV-avtal räcker inte som tillstånd)


vagar@svinningeudd.se
 (Vägfogde: Anders Hedlund nås primärt via e-post ovan. (Vid akuta ärenden 0704242408))