Vägar

Våra gemensamma vägar inom Svinningeudd förvaltas av Svinningeudds Samfällighetsförening. Varje fastighet äger en andel och den årliga avgiften används för vägunderhåll och fond för framtida reparationer. Samfälligheten har rätt att debitera fastighetsägare för onormalt vägslitage och skador som uppstår, tex på grund av tunga transporter till byggen och markförändringar.


Hastighet

Inom föreningens område gäller en hastighetsbegränsning på max 30 km/tim, och det är önskvärt att hålla en ännu lägre hastighet vid passering av gående.


Parkering

  • Parkering ska i första hand ske inom den egna fastigheten.
  • Parkera alltid med hänsynstagande till andra boende och trafikanter, även utryckningsfordon måste kunna komma fram.
  • Vid badviken får parkering inte ske, där finns både en vändzon och infarter till privata fastigheter som måste respekteras, men i och urlastning får naturligtvis ske. P-platser i närheten finns på Lisa Bökers väg samt vid båtbryggan.
  • Vid båtbryggan ska parkering ske ordnat med kylaren mot det röd-vita staketet. Endast tillfällig uppställning av båttrailers i samband med sjösättning/upptagning får ske och då på samma sida som rampen, men utan att blockera tillfarten till rampen.

Totalförbud för lastbilar med släp

För att säkerställa säkerheten råder det totalförbud för motordrivna fordon av typen lastbil med tillkopplat släp eller trailer på Svinningeudd. Vägbredderna och möjligheten till vändplatser/rundkörning är starkt begränsade inom området, och en incident kan potentiellt leda till att hela området blockeras, vilket kan påverka exempelvis räddningstjänsten.


Viktbegränsning på Svinningeuddsvägen

Från och med 2020-02-01 gäller en viktbegränsning på max 4 ton bruttovikt på Svinningeuddsvägen. Vägnäten inom både Svinningeudd och Västerskärsringen/Korallstigen/Kaptenshöjden är avsedda för villaområdestrafik. Tung trafik sliter snabbt på vägarna och bör ske begränsat och kontrollerat. All trafik över denna vikt kräver tillstånd för att använda föreningens vägar. Generell dispens har beviljats för räddningstjänst, renhållningsfordon och snöröjning.

Tillstånd måste sökas i god tid innan transporten genomförs, och det är fastighetsägaren med transport över viktbegränsningen som ansvarar för att söka tillståndet. För mer information, besök Tunga transporter.