Vi laddar nu inför Midsommarfirandet!

Vill du vara med och hjälpa till eller har förslag på inslag under firandet? Kontakta Tommy (Björnholmsvägen 2) eller maila medlem@svinningeudd.se .

Äntligen är sommarvärmen här!

Vi vill uppmärksamma alla bilister i området att iaktta extra försiktighet. Vår gemensamma väg är inte enbart för bilister utan även för fotgängare och cyklister. Tänk på att det finns många nya oerfarna oskyddade trafikanter i området såsom barn på cykel, sparkcykel osv. Vi ska alla samsas om vägområdet på ett säkert sätt och undvika att någon olycka sker.

Soptunnor får inte stå i vägområdet annat än inför tömning. All övrig tid ska dessa stå inne på egen tomt. Det är viktigt att soptunnor inte står och skymmer sikt efter vägen och under sommaren är soptunnorna en sanitär olägenhet för alla förbipasserande.

Vänliga hälsningar Styrelsen för vägsamfälligheten


Protokoll från Svinningeudds Samfällighetsförenings årsstämma 2023-04-17

Protokoll-årsstämma-Svinningeudds Tomtägareförening 2023 04 22

——————————————————————————————————————–

Regler för tunga transporter och byggtrafik

Samfälligheten inför från 2020-02-01 förbud mot trafik överstigande
max 4 ton bruttovikt i Svinningeudds vägnät. Dispens kan sökas av fastighetsägare som behöver en tyngre transport. Fastighetsägaren ska informera sina förare om vad som gäller.
Generell dispens ges för räddningstjänst, renhållningsfordon, snöröjning och bud.

För byggtrafik tas en avgift ut i proportion till planerad mängd transporter i samband med att dispens ges.       Läs mer och hitta kontaktuppgifter <HÄR>.

——————————————————————————————————

Kalendarium

Midsommar ! 2023-06-23

Du som vill hjälpa till och göra även denna midsommar i Svinningeudd oförglömlig anmäler dig till Tommy!

———————————————————————————————————

Styrelsen för
Samfälligheten når du på svsStyrelsen@svinningeudd.se
Tomtägareföreningen når du på styrelsen@svinningeudd.se eller info@svinningeudd.se


Tomtägareföreningens stadgar(beslutade 2023-04-22)

Samfällighetens stadgar (beslutade 2015-12-03)


========================================================

Tomtägareföreningens Plusgirokonto är 25 17 78 – 7
Vägsamfällighetens Plusgirokonto är 86 52 09 –1

(ange alltid vem inbetalaren är och vad betalningen avser)