Aktuellt!

  • Föreningsstämma i Svinningeudds Samfällighet är inplanerad till den 10 april, kvällstid.

Dikena vid Västerskärsringsbacken sätts nu lätt igen av grus från sandningen av backen. A&A gjorde en insats den 17 februari med att rensa och försöka bygga upp flödesbegränsare av sten. Hjälp gärna till att hålla ett öga på om det åter börjar bli stopp. Maila i så fall vagar@svinningeudd.se och/eller försöka att åtgärda själv.


Vi vill även påminna om att vintern och rådande väderförhållanden sliter hårt på våra vägar. Det är viktigt att ansöka om tillstånd för tung transport och byggtrafik.


Omförrättningen:

Den lantmäteriförrättning som samfälligheten startade i januari 2021 är nu avslutad och har vunnit laga kraft. Förrättningen innefattade dels en ny utfartsrätt enligt § 50a anläggningslagen för Kaptenshöjdens samfällighetsförening och dels en anpassning av andelstalen utifrån respektive fastighets antal hushåll.

Mailutskicket kan du läsa här. Lantmäteriets avslutsprotokoll här.


Gatubelysningen:

De först monterade ljuskällorna har ett tillverkningsfel som gör att deras livslängd är starkt nedsatt. Förhandling har skett under flera år med leverantör och tillverkare. Vissa lampor i de yttre delarna av belysningen lyser inte, blinkar eller lyser ibland. En ny genomgång kommer att ske i samband med arbetena ovan. Stockholms stad har nu också erfarit samma problem med vissa lampor. Leverantören kommer att ersätta krånglande ljuskällor/drivdon.


Kalendarium

  • Reglering av andelstal är nu avslutad (några enstaka fastigheter har ännu ej uppgett konto).
  • Nästa Pub är som vanligt inplanerad till sista fredagen i månaden som i februari blir den 23! Håll utkik efter inbjudan.
  • Vill du vara en av våra pubvärdar? Kontakta medlem@svinningeudd.se eller puben@svinningeudd.se


Snö, Regnet och vägarna

Det myckna regnet har medfört att stora mängder grus sköljts ner från infarter och dikeskanter. Ni som har nedfarter mot föreningens vägar bör snarast sopa/skyffla undan det grus som eventuellt ligger på vägbanan. Observera att gruset INTE skall ner i diket.
Nedanför Västerskärsringsbacken är det mycket grus i diket. Gruset kommer från Västerskärsringen som är vidtalade. Jaktvägen har stora skador orsakade av undermåligt utförd dagvattenhantering. Detta är sedan länge påtalat för exploatören som inte förstått allvaret i påpekandet. Samfälligheten kommer inte att göra några åtgärder förrän exploatören säkrat dagvattenhanteringen från de stora hårdgjorda ytorna.

Om ni ser att vägtrummor är igensatta av grus vänligen maila vagar@svinningeudd.se.


Regler för tunga transporter och byggtrafik

Samfälligheten inför från 2020-02-01 förbud mot trafik överstigande
max 4 ton bruttovikt i Svinningeudds vägnät. Dispens kan sökas av fastighetsägare som behöver en tyngre transport. Fastighetsägaren ska informera sina förare om vad som gäller.
Generell dispens ges för räddningstjänst, renhållningsfordon, snöröjning och bud.

För byggtrafik tas en avgift ut i proportion till planerad mängd transporter i samband med att dispens ges.       Läs mer och hitta kontaktuppgifter <HÄR>.

========================================================

========================================================

Styrelsen för
Samfälligheten når du på info@svinningudd.se eller StyrelsenSVS@svinningeudd.se
Tomtägareföreningen når du på medlem@svinningeudd.se eller styrelsen@svinningeudd.se


Tomtägareföreningens Plusgirokonto är 25 17 78 – 7
Vägsamfällighetens Plusgirokonto är 86 52 09 –1
(ange alltid vem inbetalaren är och vad betalningen avser)