Höstterminen i Svinningeudd

Protokoll från Extrastämma i Svinningeudds samfällighet 2023 09 18


Vägsyn den 7 oktober kl 9.00 . Samfälligheten gör en översyn av våra vägar och vägområden. Vill du gå med? Du är välkommen att ansluta. Vi samlas vid Trekanten (SuV ~6) och går längs alla föreningens vägar och tittar efter skador, grenar och träd som hänger i vägområdet och statusen på vägtrummor och diken.
– Vi vill påminna om att det är fastighetsägarens ansvar att tillse att träd och buskar inte stör vägområdet och att diken längs fastigheten och vägtrummor under den egna infarten är rensade och i funktion.

Höststädning den 14 oktober, vi röjer och städar av gemensam mark, badet och stugan. List över saker att göras publiceras snart – redan nu: Har du motorsågskort? och vill nytta det? Maila medlem@svinningeudd.se Tack! (Även om du äger och har möjlighet att köra med ett släp med grenar ner till badet.)

Kalendarium

  • Första pub planeras till den 29 september! Vi kommer att dra igång pubverksamheten igen nu efter pandemin. Vill du vara en av våra pubvärdar? Kontakta medlem@svinningeudd.se
  • Höststädning den 14 oktober, vi röjer och städar av gemensam mark, badet och stugan.

Samfälligheten: omförrättning andelstal och utfartsrätt.

Lantmäteriets förrättning blev överklagad och ligger nu på kö hos mark och miljödomstolen för prövning.


Regnet och vägarna

Det myckna regnet har medfört att stora mängder grus sköljts ner från infarter och dikeskanter. Ni som har nedfarter mot föreningens vägar bör snarast sopa/skyffla undan det grus som eventuellt ligger på vägbanan. Observera att gruset INTE skall ner i diket.
Nedanför Västerskärsringsbacken är det mycket grus i diket. Gruset kommer från Västerskärsringen som är vidtalade. Jaktvägen har stora skador orsakade av undermåligt utförd dagvattenhantering. Detta är sedan länge påtalat för exploatören som inte förstått allvaret i påpekandet. Samfälligheten kommer inte att göra några åtgärder förrän exploatören säkrat dagvattenhanteringen från de stora hårdgjorda ytorna.

Om ni ser att vägtrummor är igensatta av grus vänligen maila vagar@svinningeudd.se.


Protokoll från Svinningeudds Samfällighetsförenings årsstämma 2023-04-17

Protokoll-årsstämma-Svinningeudds Tomtägareförening 2023 04 22

——————————————————————————————————————–

Regler för tunga transporter och byggtrafik

Samfälligheten inför från 2020-02-01 förbud mot trafik överstigande
max 4 ton bruttovikt i Svinningeudds vägnät. Dispens kan sökas av fastighetsägare som behöver en tyngre transport. Fastighetsägaren ska informera sina förare om vad som gäller.
Generell dispens ges för räddningstjänst, renhållningsfordon, snöröjning och bud.

För byggtrafik tas en avgift ut i proportion till planerad mängd transporter i samband med att dispens ges.       Läs mer och hitta kontaktuppgifter <HÄR>.

——————————————————————————————————

———————————————————————————————————

Styrelsen för
Samfälligheten når du på StyrelsenSVS@svinningeudd.se
Tomtägareföreningen når du på styrelsen@svinningeudd.se eller info@svinningeudd.se


Tomtägareföreningens stadgar(beslutade 2023-04-22)

Samfällighetens stadgar (beslutade 2015-12-03)


========================================================

Tomtägareföreningens Plusgirokonto är 25 17 78 – 7
Vägsamfällighetens Plusgirokonto är 86 52 09 –1

(ange alltid vem inbetalaren är och vad betalningen avser)