Tunga transporter

För att säkerställa säkerheten inom Svinningeudd råder det totalförbud för motordrivna fordon av typen lastbil med släp eller trailer. Viktbegränsningen på Svinningeuddsvägen är max 4 ton bruttovikt. Tillstånd krävs för trafik över denna vikt, och det är fastighetsägarens ansvar att söka tillståndet i god tid. Slitageavgifter tas ut för tunga transporter för att bidra till långsiktigt vägunderhåll. Ansökan om tung trafik görs till vägfogden innan transporterna påbörjas, och tillståndet måste betalas innan tunga transporter trafikerar vägen.

Utfärdade tillstånd för tunga transporter via Svinningeuddsvägen

Regler för hur fordon med dispens skall framföras.

Avtal för mer omfattande anläggning och byggnation.

Ansökan om tung trafik

Tillstånd måste sökas i god tid innan transporten genomförs, och det är fastighetsägaren med transport över viktbegränsningen som ansvarar för att söka tillståndet. Kontakta vägfogden för ansökan.

Slitageavgifter

Svinningeudds Samfällighetsförening inför en slitageavgift för att hantera ökat slitage orsakat av tung trafik. Enligt Anläggningslagen AL § 48a måste fastighetsägare betala ersättning för onormalt slitage när de använder vägen väsentligt mer än normalt. För tunga transporter och byggtrafik krävs tillstånd från vägfogden, och ansökan bör göras i god tid före påbörjad transport.

En grundlig besiktning av vägen utförs av föreningens representant och byggherren. Slitageavgiften beräknas baserat på antal transporter, sträcka och typ av arbete. Ett tillstånd och den specificerade avgiften mejlas till fastighetsägaren, som måste betala avgiften innan de tunga transporterna påbörjas.

Efter avslutade arbeten görs en ny besiktning, och eventuella skador åligger fastighetsägaren att åtgärda omedelbart. Slitageavgiften gäller för alla fastigheter som använder Svinningeuddsvägen som infart. Det är viktigt att notera att fastighetsägaren inte kan ge sina entreprenörer tillstånd att överskrida den skyltade viktbegränsningen utan föreningens godkännande, som endast utfärdas av samfälligheten.

Vid överträdelser av viktbegränsningen eller släpvagnsförbudet kommer överträdelserna dokumenteras och polisanmälas.

(För transporter till Västerskärsringen/Kaptenshöjden – kontakta även Västerskärsringens samfällighet för ytterligare information. Athos väg – kontakta Athos väg samfällighet)

Styrelsen Svinningeudds Samfällighet