Om Föreningarna

Svinningeudds Tomtägareförening förvaltar gemensam mark och anläggningar och Samfälligheten har ansvar för vägnätet inom Svinningeudd, Österåker.

Tomtägareföreningen

Svinningeudds Tomtägareförening U.P.A. ansvarar för förvaltningen av den gemensamma mark och anläggningar som föreningen äger. Det är till exempel badet och stugan vid Björnholmsvägens slut. Föreningen äger även naturskogen som gränsar mot Västerskärsringens område.

Föreningen äger även båtbryggorna vid Resarö ström samt vid badplatsen och fiberstomnätet i området. För att få nyttja båtbryggorna och fibernätet krävs ett kontinuerligt medlemskap i Svinningeudds Tomtägareförening.

Vägsamfällighet

Sedan slutet av 2015 har Lantmäteriet etablerat vägarna inom vårt område genom en gemensamhetsanläggning, Svinninge ga:17. Samfällighetsföreningen, kallad Svinningeudds Samfällighetsförening, ansvarar för underhållet av anläggningen. Varje fastighet inom Svinningeudd har en andel i föreningen, och andelstalet varierar beroende på om fastigheten är bebyggd (andelstalet 1,0) eller obebyggd (andelstalet 0,1). För bostadsrätter gäller andelstalet 1,0 per bebodd lägenhet.

Lantmäteriet bestämmer vilka vägar och fastigheter som ingår i Svinninge ga:17. Detta kan endast ändras genom en förnyad Lantmäteriförrättning. Föreningens stadgar, fastställda av Lantmäteriet, förhindrar förvaltning av vägar utanför GA:17 eller inkludering av andra fastigheter i samfälligheten.

Andelstalet påverkar avgiften som varje fastighetsägare betalar till samfälligheten för användningen av vägnätet. Avgiften fastställs på årsstämman och ändras när nya fastigheter eller bostadsrätter tillkommer.

Avgiften används för löpande driftkostnader och fonderas för framtida reparationer enligt en 10-årig underhållsplan. Samfälligheten kan debitera fastighetsägare för onormalt vägslitage och skador orsakade av tunga transporter eller markförändringar.

Västerskärsringens, Kaptenshöjdens och Athos väg samfälligheter, som använder Svinningeuddsvägen som utfart, betalar en årlig avgift enligt Lantmäteriets pålagor för att kompensera för vägslitage.

Vid bildandet av en ny fastighet inom Svinningeudd värderar Lantmäteriet anläggningen och fastställer inträdesavgiften för den nya fastighetens ägare.