Kallelse till Årsstämma i Tomtägareföreningen

Datum: 20 april 2024
Plats: Föreningsstugan, Svinningeudd
Tid: kl. 13.00

Svinningeudds Tomtägareförening inbjuder härmed till årsstämma. Alla medlemmar i Svinningeudds Tomtägareförening är välkomna!

De som inte kan närvara men som vill rösta finns en fullmaktsblankett som ni kan lämna till lämplig granne som också är medlem.


Dagordning

§1 Mötets öppnande
§2 Upprättande av röstlängd
§3 Val av ordförande för stämman
§4 Val av sekreterare för stämman
§5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
§6 Fråga om stämmans behöriga utlysande
§7 Fastställande av dagordning
§8 Föredragande av verksamhetsberättelse inkl. ekonomi för 2023
§9 Revisionsberättelse 2023
§10 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för Styrelsen för 2023
§11 Fråga om arvode till styrelse, ledamöter och revisor.
§12 Styrelsens förslag till budget för 2024 (fastställande i punkt 20)
§13 Medlemsavgifter för det nästkommande verksamhetsåret (2025)
§14 Val av styrelseledamöter
§15 Val av en av styrelseledamöterna att vara föreningens ordförande för ett år
§16 Val av en revisor och en revisor suppleant
§17 Val av valberedning om tre föreningsmedlemmar
§18 Styrelsens förslag (propositioner, bilaga lekpark)
§19 Ärenden som medlem vill ta upp till behandling (motioner)
§20 Fastställande av föreningens budget 2023
§21 Övriga frågor
§22 Mötets avslutande


Handlingarna

Verksamhetsberättelse


Ekonomi

Resultaträkning

Balansräkning

Propositioner

Propositioner för Lekpark, Gräsklippare, och Stadgeändringar finns tillgängliga här. Bilaga lekplats.

Motioner

Motion Arvode till revisor finns tillgänglig här.

Budget

Budgeten finns tillgänglig här.

Observera att inget pappersmaterial kommer att finnas tillgängligt på stämman.